Skogbruk

 

Drivkraften i vårt virkeSkogsdrift Mokkamarka.jpg

Det ville ikke vært noe Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF hvis det ikke var for skogbruket. Helt siden skogen ble kjøpt opp av datidens Ogndal kommune i 1902, har skogbruket vært drivkraften i vår virksomhet.

I dag driver vi en langsiktig og samfunnsbevisst forvaltning av skogressursene med målsetting om optimal produksjon av skogsvirke og vilt. Samtidig jobber vi for å ivareta variasjon og mangfold gjennom et natur- og rekreasjonsvennlig skogbruk.


Totalarealet på vår eiendom er 218.000 dekar. Av dette er 84.162 dekar produktiv skog.
 

Stående kubikkmasse består hovedsaklig av gran (250.000 m3), furu (72.000 m3) og løvtre (12.000 m3). Pr. i dag avvirkes ca. 2000 m3 årlig uten bark.

I  2013 ble Steinkjer kommuneskoger Ogndalbruket KFs skoger taksert på nytt.


Sertifisering
Vår skogbruksaktivitet styres av Levende skogstandarder og som blir ivaretatt igjennom vårt medlemskap i ALLSKOG.

ALLSKOG er sertifisert for både Kvalitet (ISO 9001) og Miljø (14001). Sertifiseringen er en systemsertifisering og innebærer et systematisk arbeid for forbedring av både kvalitets- og miljøprestasjon.

  • Miljøsertifiseringen bygger på en nasjonal skogbehandlingsstandard (Norsk PEFC Skogstandard) som avveier hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige/økologiske interesser.
  • I standarden er det retningslinjer for hvordan de praktiske tiltakene i skogen skal gjennomføres for å ivareta biologisk viktige områder og friluftslivsinteresser, men også sikre produksjon av kvalitetsmessig god skog som råstoff for videreforedling.
  • Ferdigprodukter (f.eks papir og trelast) produsert av sertifisert råstoff kan merkes med PEFC-logo.

Sertifiseringen sikrer adgang til markedene.

 


Ønsker du å vite enda mer fakta om skogbruket vårt?
Les mer Skogbruk Steinkjer kommuneskoger-Ogndalsbruket KF

 

 

 
Copyright © 2020 Steinkjer kommuneskoger Powered by CustomPublish AS