Stillingsannonse

Stillingsannonse for påtroppende utmarksansvarlig 

 


Søker påtroppende utmarksansvarlig

Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF er landets nest største kommuneskog. Eiendommen består av 220.000 daa skog og utmarksareal, derav ca. 80.000 daa produktiv skogsmark. Deler av eiendommen ligger innenfor Skjækra landskapsvernområde og Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark. Norges geografiske midtpunkt ligger på eiendommen.

Kommuneskogen drives som et kommunalt foretak, og er i sin helhet eid av Steinkjer kommune. Det legges stor vekt på at eiendommen skal drives på en langsiktig og bærekraftig måte. Planer og forvaltning tar sikte på at resursene skal utvikles og produsere fellesgoder for Steinkjersamfunnet og besøkende.

Vi søker en person med gode samarbeidsevner, men som også kan arbeide selvstendig med helårsoppgaver innen skog- og utmarksforvaltning. Det vil være viktig å kunne delta i planlegging og resultatoppfølging, ha evne til å sette kvalitetskrav til egen utførelse av arbeid og like å omgås publikum i forbindelse med service, informasjon og holdningsskapende arbeid.

Jobben vil bestå i:
- tilsyn av eiendommen
- tilsyn/vedlikehold av anlegg
- kontakt med publikum/våre brukere
- tilsyn/forvaltningsoppgaver storvilt og småviltjakt
- skogbruk som omfatter planting, skogkultur, hogst
- administrere innleid arbeidskraft
- håndtere maskiner og utstyr
- eksterne jobber

Vi søker en medarbeider som skal kunne overta stillingen som «Utmarksansvalig» når dagens utmarksansvarlig går av med pensjon i 2020.
Kommuneskogen har pr. i dag flere eksterne oppdrag som delvis går utenfor ordinær arbeidstid (beredskap), det kan her være en fordel med jakt- og hundeerfaring.

Personlig egnethet vil være vesentlig for stillingen.

Det stilles i utgangspunktet ingen formelle krav til utdanning,  men all relevant utdanning og praksis vil kunne påvirke valget av vår nye medarbeider.

Ny medarbeider vil bli ansatt av styret i Steinkjer kommuneskoger på kommunale vilkår.
Lønn etter avtale.

Gunstig forsikrings- og pensjonsavtale, for tiden i KLP.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til skogsjef Pål Malmo 95029501 eller til styreleder Anne Berit Lein 90621904

Søknadsfrist 01.01.2019, avgjørelse i løpet av uke 6

Søknad med CV sendes innen 01.01.2019 til pal.malmo@steinkjer.kommune.no

Copyright © 2007
Steinkjer Powered by CustomPublish AS