Det planlegges gjennomført i løpet av juni - juli.

Oppfordret av Fylkesmannen

Sommeren 2016 foretok man et stort prosjekt med gjødsling av skog på Østlandet. Etter dette ble større skogeiere i Trøndelag kontaktet av Fylkesmannen, med oppfordring om gjødsling. Hos Steinkjer kommuneskoger er det nå klart for gjødsling av 450 daa skogsmark i løpet av juni måned. Andre store skogeiendommer i området er også med på prosjektet og blir gjødslet i samme periode.

Avkastning for både skogeier og miljøet

Det gjødsles på friske gran- eller furubestander på middels rik mark omtrent 10 år før bestandet skal hogges, da effekten av gjødslingen anslås å vare i åtte til ti år. I løpet av denne perioden, regner man med å få en tilvekst på ca. 1 m3 /daa. Dette vil ikke bare gi økt avkastning, men gir også en klimaeffekt ved at det vil bindes mer CO2.

Det hele foregår fra lufta

Gjødslingen foregår via helikopter, der piloten benytter et GIS-system, som viser hvor det er aktuelt å gjødsle. Hos Steinkjer kommuneskoger vil dette være gjennomført i løpet av en dag. Firmaet som står for det er Pegasus Helicopter. De samarbeider med Naturpartner og grunneier om å finne landingsplasser. Enkelte miljøhensyn må tas, f.eks. legges det inn en buffersone på 25 meter til vassdrag og 5 meter til skogsbilveger. Og hvis noen bekymrer seg for om helikopter-turen sletter miljøgevinsten, så utgjør dette utslippet bare 2 % av den CO2  mengden som bindes ved tilveksten. Så med riktig gjødseltype og dosering på riktig type skog er dette både lønnsomt og klimavennlig.

Området som skal gjødsles er i Mokkamarka i øvre Ogndal, alle landingsplasser  (1- 2 stk.) blir på skogsbilvegen i Mokkamarka.